Aktualne projekty

Organizowany przez nas projekt odbywał się będzie dzięki współpracy Europejskiej Fundacji Edukacji, Rozwoju, polskich szkół zawodowych oraz organizacji z Grecji Youthfully Yours GR. Na staż wyjedzie 80 uczniów i 6 nauczycieli w czterech turach. Zorganizowane mobilności umożliwią odbycie stażów uczniom.

Celem wyjazdu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników na stanowisku monter-mechatronik. Staż umożliwi im udział z zajęciach praktycznych z zakresu:
–  pneumatyki,
– elektropneumatyki,
– hydrauliki,
– elektrohydrauliki,
– oprogramowania
– sterowników.

Stały nadzór doświadczonych mentorów dodatkowo wpłynie pozytywnie na zdobywane przez nich umiejętności. W ramach możliwości uczestnicy odwiedzą okoliczna firmę, gdzie odbędą jeden dzień praktyk. Dodatkowo wzbogaci to ich doświadczenie i wpłynie pozytywnie na motywację do dalszego działania.

Poza umiejętnościami praktyczno-technicznymi projekt będzie dla uczestników doskonałą okazją do rozwinięcia umiejętności językowych. Staż odbywał się będzie w języku angielskim i portugalskim (angielskim), dlatego też uczestnicy rozwiną nie tylko swoje umiejętności językowe z ogólne ale też te z zakresu słownictwa technicznego.

Poza zajęciami praktycznymi uczestnicy realizować będą również cele kulturowo edukacyjne poprzez kontakt z bułgarską i portugalską młodzieżą. Pomoże to rozwinąć umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku oraz wykształci postawy tolerancji i szacunku wobec pracy i innej kultury.

Udział w programie zwiększy kwalifikacje zawodowe uczestników oraz ich szansę na znalezienie satysfakcjonującego miejsca pracy w swoim zawodzie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Erasmus+

logo_-_erasmus-300x97

Projekt został stworzony, żeby poruszyć kwestię rozwoju młodych ludzi i promowania przedsiębiorczości w kontekście rozwoju obszarów wiejskich. Pomysł projektu zrodził się z wymiany doświadczeń przy wcześniejszej współpracy z organizacjami partnerskimi.  Na bazie wiedzy, istniejących opracowań oraz obserwacji  uznajemy ten temat za istotny do przedyskutowania, promowania, zwracając szczególną uwagę na podniesienie jakości działań w tej tematyce, inwestycji w przestrzenie wiejskie oraz młodzież zamieszkująca te tereny.  Chcemy podkreślić istotę obywatelstwa europejskiego oraz zbiorowej odpowiedzialności w kontekście dialogu międzykulturowego. Projekt stworzony został jako baza wymiany dobrych praktyk,  prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę, która zapewni uczestnikom odpowiednie narzędzia w celu usprawnienia procesu nabywania kompetencji.

Niniejsza mobilność, pod tytułem „New Entrepreneurs in Rural Areas” odbędzie się w Poroninie w dn. 24-31.10.2016 gromadząc 24 pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych, działaczy  oraz 2 trenerów z 8 organizacji partnerskich należących do Unii Europejskiej i krajów partnerskich:  Czarnogóry, Słowenii, Słowacji Bułgarii, Węgier, Rumunii,  Serbii i Polski. Przeprowadzonym treningiem chcemy wzbogacić uczestników o wiedzę związaną z promocją aktywnego uczestnictwa i przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz dać im możliwość do wyrażania opinii i doskonalenia umiejętności  w  omawianym obszarze działania.

Metody pracy będą skupione na połączeniu wiedzy z działaniem, dzielenia się opiniami, analizą sytuacji młodych ludzi z terenów wiejskich Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania serię zadań, umożliwiających przełożenie teorii na praktykę, dzięki której w szybszy sposób rozwijać będą swoje kompetencje. Każdy z modułów tematycznych zawierać będzie sesje interaktywne prezentujące uczestnikom konspekty jako bazę do praktycznych ćwiczeń oraz rozwoju kompetencji Uczestnicy uzyskają materiały do pracy skonstruowane na bazie rzeczywistych scenariuszy, które pomogą zdobyć praktyczne umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Współpraca jest jednym z ważniejszych elementem kursu. Istotny będzie przepływ informacji, doświadczeń opinii z działań podczas grup refleksyjnych.  Techniki kreatywnego myślenia oraz pisania pomogą spojrzeć innowacyjnie na poruszane tematy. Dzięki efektywnym szkoleniom i warsztatom oczekujemy, że uczestnicy wrócą wzbogaceni w użyteczną wiedzę w dziedzinie przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich, którą będą mogli przedstawić na forum lokalnej społeczności.

Spodziewamy się uczestników pracujących z młodzieżą, chcących oprzeć swoje działania lokalne na rozwoju przedsiębiorczości młodzieży, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Organizacje uczestniczące będą  korzystać z kursu szkoleniowego, poprzez rozwój kompetencji zawodowych swoich pracowników. Grupa docelowa projektu, czyli osoby pracujące z młodzieżą z obszarów wiejskich będzie mogła skorzystać z zebranego doświadczenia. Projekt posłuży jako dostarczenie narzędzi dla pracowników młodzieżowych w celu zwiększenia efektywności ich pracy z młodymi ludźmi w swoich społecznościach.

Projekt „New Entrepreneurs in Rural Areas” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA105-025366

W ramach wymiany młodzieży polsko- rosyjskiej postanowiliśmy zająć się tematem  nr 2: Historia Polski i Rosji w malarstwie obu krajów” i zrealizować projekt pt.: “Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji…”. W projekcie wezmą udział 24 osoby z Polski i Rosji – uczniowie i nauczyciele z ZS im. Ruszkowskiego w Pułtusku i Szkoły nr 225 z St. Petersburga. Wszystkie działania w naszym projekcie skierowane są na poznanie historii    z wykorzystaniem obrazów malarzy danego kraju. Przeszłość obu krajów pokazana w malarstwie  jest bardzo bogata, przedstawia wydarzenia i relacje międzyludzkie z punktu widzenia danego artysty. Praca nad obrazem historycznym jest więc bardzo wymagająca i, oprócz mistrzostwa warsztatu, niezbędna jest szeroka wiedza w najróżniejszych dziedzinach. Z obrazów można dowiedzieć się, np. jak wyglądała w przeszłości dana miejscowość, jakie stroje obowiązywały oraz poznać zmiany, które zaszły z biegiem lat w architekturze i krajobrazie. Obraz odtwarza wydarzenie historyczne, ale nie do końca pokazuje prawdziwe emocje przedstawionych postaci. Dlatego w naszym projekcie uczestnicy wymiany staną się “twórcami” obrazu. Chcemy aktywizować kulturalnie młodzież, rozwijać jej wyobraźnię, pomysłowość oraz możliwości artystyczne, kształcić umiejętność odbioru dzieła malarskiego. Młodzież za pomocą technik komputerowych (zamiast pędzla malarza) “ożywi” postać z obrazu mistrza. Okiem historyka wniknie w sytuację z przeszłości przedstawioną na obrazie, zgłębi wiedzę o danym wydarzeniu, pozna postacie historyczne na nim uwiecznione, ubiory, przedmioty, budowle i stworzy symulacje dialogów, gestów czy emocji, zaprojektuje kostiumy i rekwizyty oraz scenografię Na zajęciach komputerowych przygotuje współczesny przewodnik multimedialny po wybranym obrazie.

AKTUALNOŚCI Z WYMIANY

Projekt dofinansowany jest ze środków pozyskanych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016

CP-RDiP

Jednym z wyzwań współczesnego świata jest  żyć w harmonii z naszym środowiskiem. Jako jednostki eksploatujące w znacznym stopniu zasoby naturalne powinniśmy nauczyć się, jak czynić to rozważnie, mając na uwadze długotrwałe konsekwencje, przez które nasza aktywność może wpływać na przyszłe pokolenia. Podczas realizacji projektu posłużymy się metodami twórczymi, wprowadzając interaktywne warsztaty, badania terenowe, spotkania z lokalnymi władzami, prezentacje i dyskusje uczestników wymiany, które pozwolą uczestnikom rozwijać swoją wiedzę, kompetencje oraz dzielić się doświadczeniami. Dyskusję dotykać będą tematyki ekologicznej, aby tym samym rozwijać indywidualne podejście uczestników do tematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także wolontariatu młodzieży. Celem nadrzędnym jest promowanie nauczania międzykulturowego oraz wspieranie budowania wspólnej przyszłości w oparciu o zasady ekologii, pokoju, solidarności i wielokulturowości przede wszystkim wśród młodych – tak istotnych składowych kondycji przyszłego świata. Projekt będzie angażował młodzież w działanie na każdym jego etapie począwszy od fazy planowania, kończąc na fazie ewaluacji działań. Ostateczny kształt programu jest rezultatem potrzeb, oczekiwań i wkładu własnego uczestników. Wysokie zaangażowanie uczestników w fazę przygotowania projektu sprawia, że z pewnością uczestnicy będą równie zaangażowani w fazę implementacji i ewaluacji działań. Podczas mobilności uczestnicy będą pracować w małych, mieszanych grupach – będą debatować, przeprowadzać prezentacje, brać udział w grach symulacyjnych, wycieczkach, spotkaniach z władzami lokalnymi, razem spędzać czas wolny wymieniając się doświadczeniami. Zaplanowane aktywności przyczynią się do wzmocnienia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej oraz zrozumienia zalet działań opartych na wolontariacie przez uczestników oraz organizacje partnerskie, a także zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w których działają na co dzień

Projekt „Greensolution” dofinansowany został ze środków Programu Erasmus+ w ramach umowy 2016-2-PL01-KA105-027147