LA FONDAZIONE

La Fondazione Europea per Educazione e Sviluppo con sede a Varsavia è stata costituita nel 2011 come organizzazione non governativa valorizzando l’attività internazionale. La nostra Fondazione s’impegna fortemente per promuovere e creare un ambiente favorevole per lo sviluppo degli individui nella società e adattato alle esigenze del mondo moderno. Cerchiamo di contribuire alla crescita delle personalità mature, capaci di inserirsi nel mercato del lavoro e consapevoli delle loro capacità, disposti a intraprendere iniziative sociali per il bene comune, in vista dei valori europei.

Ci concentriamo sull’apprendimento non formale multilivello: il dialogo interculturale, l’apprendimento reciproco della storia e delle abitudini, la cooperazione in ambienti multiculturali di modeste dimensioni, la condivisione e lo scambio di esperienze. Il nostro obiettivo è combinare gli strumenti che il nostro ambiente non formale e aziendale offre per fornire sostegno necessario dove sembra impossibile portare aiuto, stimolando il processo di integrazione e di incorporazione di gruppi con meno opportunità.

Tutte le attività della Fondazione, che si rivolgono soprattutto ai giovani, ruotano intorno al tema di:

– sostenere il sistema di istruzione professionale dei giovani;

– sostenere lo sviluppo civile, professionale e accademico dei giovani attraverso attività educative che prevedano corsi di formazione e workshop;

– creare e sostenere attività volte a creare condizioni favorevoli all’inclusione e allo sviluppo sociale attraverso la partecipazione a varie iniziative educative, culturali, turistiche e sportive;

– lo sviluppo di un atteggiamento di tolleranza e della comprensione reciproca nei confronti della diversità culturale attraverso l’organizzazione e la partecipazione a progetti internazionali che affrontano la questione del multiculturalismo;

– azioni volte a promuovere l’integrazione, sviluppare i contatti e la cooperazione tra le comunità nazionali e internazionali.

STATUT EFER

     Warszawa 7.04.2011 r.

RODZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja nosi nazwę: Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju i zwana jest dalej „Fundacją”. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 06.06.2011 zawartym przed notariuszem Grzegorzem Rogalą. Prawo do używania nazwy jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.

§2.

 1. Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może powoływać oddziały terenowe, biura i przedstawicielstwa
  (w Polsce i poza jej granicami) oraz przystępować do innych organizacji
  o podobnych lub takich samych celach statutowych.

§3.

 1. Fundacja może posługiwać się nazwą anglojęzyczną: „European Foundation for Education and Developement”
 2. Fundacja może się posługiwać nazwami skróconymi w brzmieniu „EFER”
  i „EFED”.

§4.

Fundacja jest wpisana do rejestru i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§5.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§6.

Fundacja może być członkiem innych organizacji których działalność nie jest sprzeczna z celami statutowymi Fundacji

§7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia, przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§8.

Do prowadzenia swoich działań Fundacja może zatrudnić pracowników.

§9.

Ministrem właściwym w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister Edukacji Narodowej.

RODZIAŁ  II: CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§10.

Celem Fundacji jest:

 • Wspieranie i kreowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju
  społeczno-gospodarczego oraz wszelkich form edukacji.
 • Popularyzacja idei społeczeństwa i obywatelstwa europejskiego.
 • Wspieranie działalności instytucji i organizacji lokalnych oraz budowanie sieci partnerskich pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz podmiotami zagranicznymi.

§11.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży oraz osób dorosłych poprzez działalność edukacyjną polegającą na prowadzeniu treningów, szkoleń, kursów oraz warsztatów.
 • Działalność badawczą i edukacyjną, wdrażanie innowacyjnych technik i narzędzi wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Kreowanie i wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków integracji społecznej i rozwoju, poprzez udział w różnego rodzaju inicjatywach edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych oraz sportowych.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego zrozumienia dla odmienności kulturowej poprzez organizację i uczestnictwo w międzynarodowych projektach poruszających temat wielokulturowości społecznej.
 • Działania na rzecz integracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,  zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Budowanie sieci współpracy między instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz podmiotami  zagranicznymi.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.

RODZIAŁ  III: MAJĄTEK FUNDACJI

§12.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§14.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

RODZIAŁ  IV: WŁADZE FUNDACJI

§15.

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób.
 3. Fundator wchodzi w skład Zarządu Fundacji i nie może zostać z niego odwołany.
 4. Fundator powołuje pierwszego Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. O dalszym wyborze decyduje Zarząd Fundacji przy zachowaniu zasady większości głosów.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję (4 lata).
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani na wniosek Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.
 7. Na wniosek Fundatora Zarząd Fundacji może zostać rozszerzony o kolejnych członków.
 8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Zarządu.

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora zgłoszony na piśmie.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§18.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 2. Przygotowywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu.
 3. Uchwalanie regulaminów.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
 5. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 6. Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji.
 7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 8. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 9. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 10. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 11. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§19.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

RODZIAŁ  V: SPOSÓB REPREZENTACJI

§20.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Zarząd Fundacji w pełnym składzie.

RODZIAŁ  VI: ZMIANA STATUTU

§21.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

RODZIAŁ  VII: POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 §22.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

RODZIAŁ  VIII: LIKWIDACJA FUNDACJI

§23.

 1. Fundacja ulega likwidacji tylko i wyłącznie na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§24.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§25.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Volontariato nella nostra Fondazione

Unisciti a noi! Aiutaci a sostenere la nostra Fondazione nella promozione dell’ educazione dei giovani! Sia che siate studenti, studenti, professori, studenti o studenti, indipendentemente dal fatto che abbiate familiarità con grafica, fotografie o pubblicità su Internet, qualsiasi aiuto sarà utile. Puoi lavorare con noi in ufficio, sul campo o a distanza. Tutto dipende dalle tue capacità. Scrivici qualche parola su di te e allo stesso tempo forniscici i tuoi dati di contatto – ti risponderemo di sicuro 🙂

Imię (wymagane)

Email (wymagane)

Temat

Wiadomość

Sostieni le nostre azioni

Unisciti a noi, supporta attivamente ciò che facciamo. Ti invitiamo a fornire l’ assistenza della nostra Fondazione per lo svolgimento delle attività statutarie. Anche se non hai tempo libero, puoi sostenerci finanziariamente. Ogni deposito viene conteggiato.

 

 • NUMERO DEL CONTO DI FONDAZIONE:

Credito Agricole 29 1940 1940 1076 3100 3100 3100 1748 0000 0000 0000

Nel titolo del trasferimento, inserire GRATUITAMENTE + indicare lo scopo del sostegno proposto.

 • CONTATTO:

 • Indirizzo: ul. Opalińskiego 7, 01-645 Warszawa
 • Telefono: +48 691 286 789
 • efer[at]efer.org.pl
 • www.efer.org.pl
 • NIP: 5252513724
 • REGON: 143161590
 • KRS:0000390578