“Europa, Rozwój, Mechanika” Projekt w Grecji

W ramach projektu “Europa, Rozwój, Mechanika ”  63 uczniów  klas drugich i trzecich technikum o profilu technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, Zespołu Szkół nr  1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku ,  8 uczniów Zespołu Szkół  w  Krzepicach  kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  oraz  6 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza  w Kłobucku uczących się w  zawodzie  mechanik pojazdów samochodowych przebywało na praktykach zawodowych  w Grecji w terminie  od 19.10.2017 do

27.10.2017r.

Projekt pt. “Europa, Rozwój, Mechanika ” jest w całości finansowany ze środków UE.  Jest on częścią dużego projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt stanowił kontynuację działań zaakceptowanych do dofinansowania w roku 2014, 2015, 2016. Obecnie planowana  jest do  realizacji czwarta  edycja staży i praktyk zawodowych.

Programy te mają się przyczyniać do rozwijania umiejętności uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.  Celem projektu jest praktyczne uzupełnienie oraz sprawdzenie wiedzy nabytej przez uczniów w trakcie nauki szkolnej a także nabycie nowych umiejętności w zakresie technik pracy.  Staż umożliwił młodzieży zwiększenie doświadczenia w praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, a także wzrost znajomości branży mechanicznej. Celem projektu było również doskonalenie umiejętności  językowych.  Istotę praktyk stanowi nie tylko zwiększenie atrakcyjności uczestników na międzynarodowym rynku pracy, ale również rozwój sfery osobistej i wzrost kompetencji językowych.

Prowadzącym projekt  jest Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju, natomiast beneficjentami, czyli uczestnikami, są uczniowie Szkół  Powiatu Kłobuckiego, którzy gościli u Partnerów w Grecji.  Partner Grecki ściśle współpracował  z zakładami pracy, warsztatami oraz ośrodkami szkoleniowymi, w których realizowane były staże i praktyki. Zasadnicza część stażu poprzedzona została szkoleniem kulturowym i pedagogicznym  oraz przygotowaniem językowym. Beneficjenci wyjechali na staż pod opieką nauczycieli  szkół. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele ZS Nr1 w Kłobucku, nauczyciel  ZS w Krzepicach oraz nauczyciel ZS Nr2 w Kłobucku. 

Uczestnikom projektu zagwarantowane zostało wsparcie w postaci zapewnienia podróży, ubezpieczenia na okres praktyki, zakwaterowania ,pełnego wyżywienia i wycieczek krajoznawczo-turystycznych na Riwierze Olimpijskiej w Grecji.