O Fundacji

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju powstała w  2011 roku jako organizacja pozarządowa skupiająca swoje działania na polu międzynarodowym. Naszą misją jest promocja i tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju jednostki w społeczeństwie i dla potrzeb współczesnego świata.  Pragniemy pomóc w budowaniu silnych osobowości, radzących sobie na rynku pracy i świadomych swoich możliwości, chętnych do podejmowania inicjatyw społecznych  dla powszechnego dobra, mając na względzie wartości europejskie. Kładziemy nacisk na wielopoziomowe kształcenie pozaformalne – dialog międzykulturowy, poznanie wzajemych historii i obyczajów, kooperację w mniejszych wielokulturowych kręgach, dzielenie się i wymianę doświadczeń. Za cel przewodni podjęliśmy łączenie narzędzi jakie daje nam środowisko pozaformalne, jak i biznesowe, aby wspierać tam, gdzie pomoc wydaje się niemożliwa, pobudzając procesy integracyjne, włączania grup z mniejszymi szansami.

Swoje działania Fundacja kieruje przede wszystkim do młodych ludzi. Zakres naszej działalności dotyczy:
– wspierania systemu edukacji zawodowej młodych ludzi;
– wspierania rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży poprzez działalność edukacyjną polegającą na   prowadzeniu treningów, szkoleń, kursów oraz warsztatów;
– kreowania i wspomagania działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków integracji społecznej i rozwoju, poprzez udział w różnego rodzaju inicjatywach edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych oraz sportowych;
– kształtowania postawy tolerancji i wzajemnego zrozumienia dla odmienności kulturowej poprzez organizację i uczestnictwo w międzynarodowych projektach poruszających temat wielokulturowości społecznej;
– działania na rzecz integracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, zarówno krajowymi jak i  międzynarodowymi.

STATUT EFER

     Warszawa 7.04.2011 r.

RODZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja nosi nazwę: Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju i zwana jest dalej „Fundacją”. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 06.06.2011 zawartym przed notariuszem Grzegorzem Rogalą. Prawo do używania nazwy jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.

§2.

 1. Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może powoływać oddziały terenowe, biura i przedstawicielstwa
  (w Polsce i poza jej granicami) oraz przystępować do innych organizacji
  o podobnych lub takich samych celach statutowych.

§3.

 1. Fundacja może posługiwać się nazwą anglojęzyczną: „European Foundation for Education and Developement”
 2. Fundacja może się posługiwać nazwami skróconymi w brzmieniu „EFER”
  i „EFED”.

§4.

Fundacja jest wpisana do rejestru i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§5.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§6.

Fundacja może być członkiem innych organizacji których działalność nie jest sprzeczna z celami statutowymi Fundacji

§7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia, przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§8.

Do prowadzenia swoich działań Fundacja może zatrudnić pracowników.

§9.

Ministrem właściwym w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister Edukacji Narodowej.

RODZIAŁ  II: CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§10.

Celem Fundacji jest:

 • Wspieranie i kreowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju
  społeczno-gospodarczego oraz wszelkich form edukacji.
 • Popularyzacja idei społeczeństwa i obywatelstwa europejskiego.
 • Wspieranie działalności instytucji i organizacji lokalnych oraz budowanie sieci partnerskich pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz podmiotami zagranicznymi.

§11.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży oraz osób dorosłych poprzez działalność edukacyjną polegającą na prowadzeniu treningów, szkoleń, kursów oraz warsztatów.
 • Działalność badawczą i edukacyjną, wdrażanie innowacyjnych technik i narzędzi wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Kreowanie i wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków integracji społecznej i rozwoju, poprzez udział w różnego rodzaju inicjatywach edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych oraz sportowych.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego zrozumienia dla odmienności kulturowej poprzez organizację i uczestnictwo w międzynarodowych projektach poruszających temat wielokulturowości społecznej.
 • Działania na rzecz integracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,  zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Budowanie sieci współpracy między instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz podmiotami  zagranicznymi.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.

RODZIAŁ  III: MAJĄTEK FUNDACJI

§12.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§14.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

RODZIAŁ  IV: WŁADZE FUNDACJI

§15.

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 16.

 1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób.
 3. Fundator wchodzi w skład Zarządu Fundacji i nie może zostać z niego odwołany.
 4. Fundator powołuje pierwszego Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. O dalszym wyborze decyduje Zarząd Fundacji przy zachowaniu zasady większości głosów.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję (4 lata).
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani na wniosek Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.
 7. Na wniosek Fundatora Zarząd Fundacji może zostać rozszerzony o kolejnych członków.
 8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Zarządu.

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora zgłoszony na piśmie.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§18.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 2. Przygotowywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu.
 3. Uchwalanie regulaminów.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
 5. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 6. Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji.
 7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 8. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 9. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 10. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 11. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§19.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

RODZIAŁ  V: SPOSÓB REPREZENTACJI

§20.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Zarząd Fundacji w pełnym składzie.

RODZIAŁ  VI: ZMIANA STATUTU

§21.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

RODZIAŁ  VII: POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 §22.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

RODZIAŁ  VIII: LIKWIDACJA FUNDACJI

§23.

 1. Fundacja ulega likwidacji tylko i wyłącznie na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§24.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§25.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Wolontariat w EFER

Dołącz do nas! Wesprzyj naszą Fundację w działaniach na rzecz edukacji młodych ludzi! Nieważne czy jesteś uczniem, studentem, profesorem, nieważne czy znasz się na grafice, fotografii, reklamie w internecie – przyda się każda pomoc. Możesz pracować u nas w biurze, w terenie lub zdalnie. Wszystko zależy od Twoich możliwości. Napisz do nas parę słów o sobie podając jednocześnie dane kontaktowe – na pewno się odezwiemy 🙂

  Imię (wymagane)

  Email (wymagane)

  Temat

  Wiadomość

  Wesprzyj nasze działania

  Dołącz do nas, wspieraj aktywnie to co robimy. Zachęcamy do przekazywania pomocy naszej Fundacji w celu realizacji działań statutowych. Nawet jeśli nie dysponujesz wolnym czasem, możesz nas wesprzeć finansowo. Każda wpłata się liczy.

  • NR KONTA FUNDACJI:
   Credit Agricole 29 1940 1076 3100 1748 0000 0000
   W tytule przelewu prosimy wpisać DAROWIZNA + podać proponowane przeznaczenie wsparcia.
  • DANE ADRESOWE:

  • Adres: ul. Opalińskiego 7, 01-645 Warszawa
  • Telefon: +48 691 286 789
  • efer[at]efer.org.pl
  • www.efer.org.pl
  • NIP: 5252513724
  • REGON: 143161590
  • KRS:0000390578